COVID-19 MGA MAPAGKUKUNAN AT TULONG

Ang LA County ay narito para tumulong

Habang paparami ang mga miyembro ng ating komunidad na nagiging karapat-dapat para sa mga bakuna, makagaganap tayo ng isang mahalagang tungkulin sa pagpapababa ng pagkalat ng COVID-19. Dapat nating patuloy na hikayatin ang ating komunidad na magpasuri kapag kinakailangan at mabakunahan kapag oras na natin. Tandaan, lahat tayo ay sama-sama rito.