LA County Pagsuri sa COVID-19

Paano magpasuri (test) para sa COVID-19

Ang magpasuri ay libre at mas madali higit kailanman

Maraming mga lugar ng pagsuri sa COVID-19 na matatagpuan sa iyong komunidad at sa buong LA County. Libre ang mga pagsuri sa COVID-19 para sa mga residente ng LA County, hindi alintana ang katayuan ng imigrasyon, trabaho o seguro. Karamihan sa mga lokasyon ng pagsuri ay hindi nangangailangan ng isang tipanan o appointment. Maaari kang maglakad o imaneho ang sarili mo at magpasuri!

1. Magpasuri

Pagsusuri sa COVID-19

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID o malapitang nakasalamuha ng isang taong nagkaroon ng COVID-19, tawagan ang iyong doktor para kumuha ng pagsuri. Kung wala kang doktor, tawagan ang 211, o iklik dito para humanap ng isang libreng lugar ng pagsuri online.

Ang libreng pagsuri ay magagamit hindi alintana ang katayuan ng imigrasyon. Ang iyong personal na impormasyon ay ligtas at pribado. Hindi mo kailangan ng isang lisensya sa pagmamaneho o Social Security number.

Pagsusuri sa COVID-19

Ang libreng mga lugar ng pagsuri ay matatagpuan sa iyong komunidad at sa ibayo ng LA County. Maaari kang maglakad, imaneho ang sarili mo o mag-iskedyul ng isang appointment online:

Pagsusuri sa COVID-19

2. Kailan Magpapasuri

Mga dahilan para masuri agad-agad:

Ang lahat na may mga sintomas ng COVID-19 ay dapat na masuri agad-agad, ngunit may mga dahilan para masuri kahit na wala kang mga sintomas:

Sa lahat:

 • Kung mayroon kang mga sintomas.
 • Kung hiniling sa iyo ng isang doktor o Pampublikong Kalusugan na ikaw ay magpasuri.

Mga taong hindi pa ganap na nabakunahan:

 • Kung alam mong sigurado ka na ikaw ay nalantad sa isang taong may COVID-19,
 • O kung naniniwala ka na ikaw ay nalantad sa COVID-19.

Mga taong ganap nang nabakunahan:

 • Kung naninirahan ka sa isang panggrupong setting o nagtatrabaho sa isang masikip na lugar (tulad ng isang koreksyonal na pasilidad, panggrupong tahanan o pabrika) at nasa paligid ng isang taong may COVID-19.

Kung nararamdaman mong ikaw ay may sakit habang ikaw ay naghihintay para sa iyong mga resulta, mahalagang manatili sa bahay at iwasan ang pakikisalamuha sa ibang mga tao, kahit na sa iyong sambahayan.

Kung wala pang dalawang linggo mula sa iyong bakuna, o kung kailangan mo pang makuha ang iyong pangalawang dosis, HINDI ka pa ganap na nabakunahan o ganap na protektado.

3. Mga Sintomas ng COVID-19

Tandaan, ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring kabilangan ng

 • Lagnat o panggiginaw (100.4°F o mas mataas pa)
 • Ubo
 • Pangangapos ng hininga
 • Hirap sa paghinga
 • Pagkapagod
 • Sipon o baradong ilong
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Sakit ng ulo
 • Namamagang lalamunan
 • Pagkahilo o pagsusuka
 • Pagtatae
 • Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy

Ang listahang ito ay hindi kinabibilangan ng lahat ng posibleng sintomas ng COVID-19. Ang ilang mga tao na may COVID-19 ay hindi kailanman nakakakuha ng mga sintomas.

4. Mga Resulta ng Pagsusuri

Ano ang gagawin pagkatapos na ikaw ay masuri

Para pabagalin ang pagkalat ng COVID-19, mahalagang manatili sa bahay at iwasan ang pakikisalamuha/kontak sa ibang mga tao, kahit na sa iyong sambahayan kung posible, hanggang sa makuha mo na ang iyong mga resulta. Kapag nakuha mo na ang iyong mga resulta, mahalagang sundin mo ang mga tagubilin ng pampublikong kalusugan para masigurong napapanatili nating ligtas ang ating komunidad.

Ako ay nasuring positibo

Ang Masuring Positibo para sa COVID-19 ay maaaring nakakaistress, ngunit hindi ka nag-iisa. Matuto pa sa kung ano ang gagawin pagkatapos mong masuri nang positibo.

Ang LA County ay may mga mapagkukunan para tumulong na panatilihing ligtas ang sarili mo at ang iyong pamilya.

Iklik ang link sa ibaba para malaman kung ano ang magagawa mo ngayon para manatiling ligtas:

Ako ay nasuring positibo

Kung Nasuri Kang Negatibo

Kung nasuri kang negatibo para sa COVID-19, kailangan mo pa ring protektahan ang iyong sarili at ibang mga tao. Patuloy na manatiling 6 na talampakan ang layo mula sa mga tao na hindi kabilang sa iyong sambahayan, magsuot ng maskara at maghugas ng iyong mga kamay nang madalas. Kung nasuri kang negatibo ngunit alam mong ikaw ay nalantad, kailangan mo pa ring magpanatili ng isang panahon ng pag-quarantine.

Tandaan, ang isang resulta ng pagsuri sa COVID-19 ay nagpapakita lamang kung nasasaiyo ang virus sa sandaling kumuha ka ng pagsuri. Ang mga maling negatibo (false negatives) ay posible rin. Ang isang negatibong pagsuri ay HINDI nangangahulugan na ligtas nang magtipon kasama ang mga tao na labas sa iyong sambahayan.

Sa Los Angeles County, kung ikaw ay malapitang nakasalamuha ng isang taong nasuring positibo para sa COVID-19, kailangan mo pa ring:

Manatili sa bahay at ibukod ang iyong sarili mula sa ibang mga tao nang 10 araw

Subaybayan ang iyong kalusugan at subaybayan ang nararamdaman mo nang 14 na araw

Kung ganap ka nang nabakunahan para sa COVID-19, maaaring hindi mo na kailangang mag-quarantine – Sundan ang link na ito para sa higit pang impormasyon

Kung nagkaroon ka ng COVID-19 na may positibong pagsuri sa huling 90 araw, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pangangailangan na mag-quarantine.