Ako ay Nasuring Positibo

Nasuri kang positibo para sa COVID-19. Ano na?

Mahalagang sumunod sa mga tagubilin ng pampublikong kalusugan para siguruhin na ikaw, ang iyong mga kaibigan at pamilya ay ligtas – kahit na wala kang pakiramdam na ikaw ay may sakit.

1. Ako ay nasuring positibo

Saan makakahanap ng suporta pagkatapos ng isang positibong Pagsuri sa COVID-19

Tandaan, ang LA County ay narito para sa iyo sa panahong ito ng walang kasiguruhan. May mga mapagkukunan, serbisyo at benepisyo ang LA County para tulungan kang makabangon mula sa COVID-19, tulad ng pansamantalang pabahay, pagkain at iba pang mga suportang serbisyo.

Kunin ang mga mapagkukunan ng LA County para sa mga taong nasuring positibo:

Mga mapagkukunan

Heto ang mga bagay na maaari mong gawin agad-agad para manatiling ligtas:

 • Manatili sa bahay at magbukod mula sa ibang mga tao

 • Subaybayan ang iyong nararamdaman at maghanap ng mga palatandaan ng emerhensya

 • Manatiling 6 na talampakan ang layo mula sa ibang mga tao at magsuot ng maskara

 • Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay

2. Kung Ikaw ay may Sakit

Ano ang Pagbubukod?

Ang pagbubukod ay pananatiling malayo mula sa ibang mga tao habang ikaw ay may sakit. Kabilang rito ang pagpapanatili ng iyong distansya mula sa ibang mga tao, kahit na ang mga tao sa iyong sambahayan at lugar ng trabaho. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na magagawa mo para tumulong pabagalin ang pagkalat ng COVID-19 at sumagip ng mga buhay.

Kung nasuri kang positibo, napakahalaga na ikaw ay magbukod. Heto kung papaano:

 • Manatili sa bahay, maliban para sa medikal na pangangalaga,

  galing sa trabaho, paaralan, mga tindahan at lahat ng iba pang mga lugar sa labas. Huwag mag-alala, may mga mapagkukunan ang LA County kung kailangan mo ng isang pribado at ligtas na lugar na tutuluyan pansamantala, at mayroon kang mga karapatan bilang isang empleyado.

 • Panatilihin ang 6 na talampakan sa pagitan ng iba pang mga miyembro ng sambahayan

  upang maiwasang hawaan ang lahat ng kasama mong naninirahan. Kung posible, manatili sa isang hiwalay na silid. Gumamit ng mga hiwalay na kubyertos, magsuot ng maskara at panatilihin ang iyong distansya mula sa ibang mga tao na kasama mong naninirahan.

  Kung hindi ka maaaring manatili sa sarili mong silid, siguruhing disimpektahin ang lahat ng mga ibabaw na iyong hinawakan, panatilihing bukas ang mga bintana para sa daloy ng hangin at manatiling 6 na talampakan ang layo mula sa ibang mga tao.

 • Iwasan ang pakikibahagi ng mga item ng sambahayan

  tulad ng mga plato, kubre-kama at mga tuwalya, na maaaring magpakalat sa virus. Kung gumagamit ka ng mga napagsasaluhang item, hugasan o linisin ang mga ito pagkatapos gamitin. Linisan ang mga ibabaw na madalas mahawakan, tulad ng mga hawakan ng pinto at tuktok ng counter, gamit ang pandisimpekta.

Kailangan ng isang pribado at ligtas na lugar para magbukod? Ang pansamantalang pabahay ay magagamit.

Humanap ng lugar* *hindi alintana ang katayuan ng imigrasyon

Nag-aalala tungkol sa sandaling pagliban? Matutunan ang tungkol sa iyong mga karapatan at opsyon bilang empleyado:

Matuto pa

Habang ikaw ay nagpapagaling mula sa COVID-19, magpatuloy sa madalas na paghuhugas ng iyong mga kamay at magsuot ng maskara kung aalis ka ng bahay para tumanggap ng medikal na pangangalaga. Para matutunan kung paano manatiling malayo mula sa ibang mga tao kapag mayroon kang COVID-19,, iklik dito.

3. Pagwawakas ng Pagbubukod

Kailan ligtas na makapiling muli ang ibang mga tao?

Sa karamihan ng mga kaso, magiging ligtas ang makipagkita sa ibang mga tao at bumalik sa trabaho kung matutugunan ang dalawang ito:

Higit na sa 10 araw mula ng ikaw ay nasuring positibo o nagsimulang magkasakit, AT

Nasa 24 na oras na mula noong nagkaroon ka ng lagnat (nang walang iniinom na gamot) at ang iyong mga sintomas ay bumuti na

Magtsek sa iyong employer/amo sa anumang mga tagubilin sa pagbabalik-trabaho. Hanggang sa pagdating ng oras na iyon, patuloy na manatiling malayo mula sa iba pang mga tao hanggang sa mas bumuti na ang iyong pakiramdam. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa pagpapanatili ng iyong distansya mula sa ibang mga tao, Matuto pa.

4. Medikal na Tulong

Mga tip sa pagsusubaybay sa iyong nararamdaman

Magsubaybay sa iyong nararamdaman kapag ikaw ay may sakit, at siguruhing tandaan ang unang araw na hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Maaari kang simulang makaramdam na ikaw ay may sakit hanggang sa 14 na araw pagkatapos na makuha ang virus, at maaaring may:

 • Lagnat o panggiginaw (100.4°F o mas mataas pa)
 • Ubo
 • Pangangapos ng hininga
 • Hirap sa paghinga
 • Pagkapagod
 • Sipon o baradong ilong
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Sakit ng ulo
 • Namamagang lalamunan
 • Pagkahilo o pagsusuka
 • Pagtatae
 • Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy

Kailan maghahanap ng medikal na pangangalagang pang-emerhensya

Tandaan, bukas ang mga ospital. Kung ikaw ay nakakaramdam o may isang tao na nagpapakita ng anuman sa mga sumusunod, kumuha agad ng medikal na pangangalagang pang-emerhensya (Tawagan ang 911 o pumunta sa pinakamalapit na silid Pang-emerhensya):

 • Hirap sa paghinga
 • Hindi nawawalang sakit o presyon sa dibdb
 • Matamlay, kulay abo, o asul na kulay ng balat, labi o kuko, depende sa uri ng kulay ng balat
 • Bagong pagkalito
 • Walang kakayahang gumising o manatiling gising
 • O kung nararamdaman niyo na nagkakaroon kayo ng anumang iba pang medikal na emerhensya
 • Ilang mga tao na may COVID-19 ang kailanman ay walang nakukuhang sintomas. Kung ikaw man ay masusuring positibo, kailangan mo pa ring manatili sa bahay, upang hindi mo inilalagay sa panganib ang ibang mga tao!

 • Ang masuring positibo para sa COVID-19 ay maaaring maging napakahirap din sa iyong kalusugang pangkaisipan. Para sa mga mapagkukunan sa kalusugang pangkaisipan, iklik dito

5. Contact Tracing

Pagprotekta sa mga kaibigan, kapamilya at mga kapitbahay gamit ang pribadong contact tracing

Ang contact tracing ay nangangahulugan na pagsusubaybay kung saan maaaring nakuha ng mga tao ang virus. Ang impormasyon mo ay pribado, ligtas at hindi ibabahagi. Kung nasuri kang positibo, maaari kang makatanggap ng tawag, email o text message na may mga katanungan tungkol sa mga taong nakasalamuha mo at kailan.

Ang pagbabagi sa kung sino-sino ang nakasama mo ay tutulong pabagalin ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsisiguro na magka-quarantine ang ibang tao. Ang impormasyon mo ay ligtas at matatag mula sa iyong employer, ang mga ahensya sa pagpapatupad ng batas at imigrasyon ay hindi makakatanggap ng iyong impormasyon, at walang negatibong kahihinatnang pang-imigrasyon ang magreresulta mula sa proseso ng contact tracing. Para matuto pa tungkol sa proseso ng contact tracing, iklik dito.