MGA MAPAGKUKUNAN SA LOS ANGELES COUNTY

Mahanap ang tulong na kailangan mo sa panahon ng COVID-19

Ang nakalipas na taon ay naging mahirap para sa lahat. Ang LA County ay narito para tulungan ka at ang iyong pamilya sa mga mapagkukunan sa panahong ito.

Marami sa mga mapagkukunan ay libre, pribado at magagamit, hindi alintana ang kalagayan sa trabaho, imigrasyon o seguro.

Kailangan mo ba ng tulong sa paghahanap ng isang doktor na nagsasalita ng iyong wika? Tawagan ang Serbisyo sa Kalusugan ng LA County sa 844-804-0055 iklik dito.

1. Tulong sa Pagkain

Kung kailangan mo ng libreng pagkain o iba pang tulong, may mga opsyon ka

Ang LA Country ay may matatag na mga karagdagang mapagkukunan para tulungan ka at ang iyong pamilya habang ating sama-samang nilalabanan ang COVID-19.

Mag-apply para sa tulong sa pagkain

Mag-apply ngayon

Food Finger (Tagahanap ng Pagkain)

Ang LA County ay may maraming grocery at mga pantry ng pagkain sa ibayo ng county para sa sinumang nangangailangan nito. Gamitin ang 211 LA Food Finder sa ibaba para mahanap ang mapagkukunan ng pagkain na pinakamalapit sa iyo!

Maghanap ngayon

Mga Benepisyo ng CalFresh

Kung kailangan mo ng tulong sa makakain sa panahon ng pandemya, may tulong na magagamit. Mag-apply para sa mga benepisyo ng CalFresh sa mas mababa pa sa 10 minuto.

Mag-apply ngayon

Mga Benepisyo ng WIC (Kababaihan, Sanggol at mga Bata):

Mga Benepisyo ng WIC (Women, Infants and Children –Kababaihan, Sanggol at mga Bata):

Matuto pa

2. Tulong sa Pabahay

Alamin ang iyong mga karapatan sa pabahay

Ang pagbabayad sa isang bahay o pagbabayad ng renta para sa isang apartment ay maaaring mahirap sa panahon ng COVID-19, ngunit ang mga residente ng LA County ay protektado habang ating hinaharap ang mahirap na panahong ito. Malaman ang tungkol sa mga pagpapatigil sa pagpapalayas, limitasyon sa bilang ng nagrerenta (rent caps) at legal na tulong na narito para panatilihin kang ligtas.

Matuto pa:

Matuto pa

Eviction Stop

You cannot be evicted if you can’t pay your rent due to COVID-19. There is a temporary stop on COVID-19 related evictions throughout LA County until June 30, 2021.

Matuto pa

Pagpapapirmi sa Renta

Sa kasalukuyan ay may nakaayos na utos sa pagpapapirmi ng renta sa buong LA County para tiyakin na hindi sinasamantala ang mga nagrerenta sa pamamagitan ng pagdaragdag ng renta at mga pagpapalayas.

Matuto pa

StayHoused LA

Maraming mga grupo para sa mga karapatan ng nangungupahan na magagamit para protektahan ka, at tulungan kang ipaglaban ang iyong mga karapatan bilang nagrerenta o may-ari ng bahay.

Matuto pa

3. Suporta sa Maliit na Negosyo

May mga mapagkukunan para sa iyong maliit na negosyo

Kung ikaw ay may-ari ng isang maliit na negosyo sa LA County, may mga libreng supply at pinansyal na tulong na magagamit mo. Alam natin na ang pandemya ay isang mapaghamong oras para magpatakbo ng isang maliit na negosyo, at ang malaman kung saan babaling ay makabubuti.

Kumuha ng suporta para sa maliit na negosyo

Mag-apply ngayon

Libreng Personal na Pamprotektang Kagamitan (Personal Protective Equipment o PPE)

Mahalagang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga empleyado sa maliit mong negosyo. Nauunawaan naming na ito ay masyadong mahal, kaya’t ang Disaster Help Center ng LA ay nagtatrabaho upang magkaroon ka ng akses sa mga mapagkukunang ito at manatiling nakakasunod sa panahon ng pandemya.

Matuto pa

Pondo sa Pagpapagaling (Recovery Fund) ng LA County

Ang panrehiyong pondo ay nag-aalok ng mga pautang (loans) at paggawad (grants) sa lahat mula sa mga sobrang liit na negosyante (micro-entrepreneurs), maliliit na negosyo at mga non-profit na naapektuhan ng pandemya.

Matuto pa

Suporta sa mga Operasyon ng Negosyo

Para ligtas na muling buksan ang iyong negosyo, mahalagang matutunan ang tungkol sa mga pag-iingat sa kaligtasan na kailangan mong gawin para sa iyong mga manggagawa at kostumer. Ang COVID-19 retailer toolkit ay kinabibilangan ng mga protokol para tulungan kang manatiling sumusunod sa mga bago at nagbabagong regulasyon sa kaligtasan.

Get the Retailer Toolkit

4. Suporta para sa mga Imigrante

Alamin ang iyong mga karapatan bilang isang imigrante

Mahalagang malaman mo ang iyong mga karapatan at mahanap ang abot-kayang legal na suporta kung may lilitaw na tanong tungkol sa katayuan ng imigrasyon. Kung kailangan mo man ng mga legal na mapagkukunan, mga serbisyo sa pagka-mamamayan o iba pang tulong na may kaugnayan sa imigrasyon, narito para sa iyo at sa pamilya mo ang LA County, at handang makipag-usap sa iyong gustong wika.

Matuto pa:

Matuto pa

Mga Access Center para sa Legal na Pantulong sa Sarili

Kumuha ng impormasyon at mga mapagkukunan para katawanin ang iyong sarili sa korte nang walang abugado.

Matuto pa

Non-Profit na Suporta

Iakses ang murang representasyon ng imigrasyon mula sa mga organisasyong ito.

Browse Organizations

Mga Mapagkukunan sa Kalusugan

Matuto pa tungkol sa walang gastos na pangangalagang pangkalusugan, hindi alintana ang iyong katayuan ng imigrasyon.

Matuto pa

5. Kalusugang Pangkaisipan

Kunin ang tulong na kailangan mo

Ang pandemya ay naging mahirap para sa ating lahat. Ang LA County ay makakatulong sa pagsisiguro na naaalagaan natin ang ating mga sarili at ang ating kalusugang pangkaisipan. Kung kailangan mo man ng tulong, may lubhang mataas at mababang pakiramdam, nahihirapang gumana sa paaralan, trabaho o bahay, o nag-iisip na saktan ang sarili o ibang mga tao, o may mga alalahanin tungkol sa paggamit ng droga, mahahanap mo ang tulong na kailangan mo.

Kung kailangan mo ng agarang tulong, tawagan ang Helpline ng LACDMH: (800) 854-7771

(800) 854–7771

Agarang Tulong

Kung kailangan mo agad-agad ng tulong, tawagan ang helpline ng LACDMH sa (800) 854-7771 o mag-text sa 741741 para kumonekta sa isang sinanay na tagapayo sa krisis

Matuto pa

Saan Magsisimula

Ang isa sa pinakamahirap at pinaka-mahalagang hakbang ay maaaring ang pasimulan ang pag-uusap. Hindi mo kailangang maging eksperto o magkaroon ng mga kasagutan.

Matuto pa

Pangkalahatang Impormasyon

Para sa pangkalahatang impormasyon sa Kagawaran ng Serbisyo sa Kalusugang Pangkaisipan at mga mapagkukunan sa kalusugang pangkaisipan, tawagan ang (800) 854-7771.

Matuto pa

Hindi makita ang mapagkukunan na hinahanap mo rito, pumunta sa One Degree.